Spørsmål og svar

Kva er normal pris på livdyr?

NVL har utarbeidd rettleiande livdyrprisar for 2016. Sjekk denne sida: http://www.villsau.no/2016/09/livdyrprisar-2016.html

Må vi søke noen instans/myndigheter for å få løyve til å begynne med Villsau/Gammel norsk Sau?
Man må søke Mattilsynet om overtakelse av besetning. Spesielt er dette viktig dersom man har andre dyr fra før. Beiteareal må også godkjennes av Mattilsynet dersom sauen skal gå ute hele vinteren uten foring.


Kan man ha besetning av villsau og andre kvite saueraser på samme beite?
Det går bra. Villsau og kvit sau har tildels forskjellig beitemønster og utfyller hverandre. Det er ikke kjent at dette fører til problemer. Men. værer bør holdes unna for å unngå blanding av rasene. Flokkene må skilles før parringstiden eller før værene slippes sammen med søyene.
Blanding av rasene er ikke ønsket. Ekesmpelvis kan lammingsproblemer oppstå. Villsauen får normalt 1, i enkelte tiilfeller 2 lam. Lamma er små i forhold til de kvite rasene, men vokser fort.

Hvilke krav er det til arealstørrelse?
Villsauen er gjennom århundre tilvent beite på lyngheier ved kysten. Man regner ca. 15-20 daa god lynghei pr. søye som vinterbeite. Dette forutsetter imidlertid at lyngen er grønn og ikke er kommet for langt i vokseprosessen. På steder med blandet beiteareal må man regne mer areal pr. dyr forutsatt at man ikke driver vinterforing. Det er Mattilsynet som godkjenner beiteareal for utgangerhold.


Hvilke beitevekster beiter villsauen? Villsauen beiter på lyng, lav, einer, porsj, diverse grasvekster, tang og tare. Det er en stor fordel at dyra har tilgang til strandlinje slik at de kan skaffe seg tilgang til mineraler gjennom tang og tare og andre vekster i strandsonen.
Villsauen går på de beste beitevekstene med best næringsverdi og beiter godt på beitearealer med grasvekster, innmarks- og utmarksbeite.


Hvor stedbunden er villsauen?
Villsauen kan vandre over store avstander om den ikke har ordentlige grenser å forholde seg til. På grunn av fargen er de vanskelige å se i naturen. De er lette til beins, kjappe og glir i ett med landskapet slik at de kan være vanskelige å få tak i og finne.


Kan man få villsauen håndtam?
Det er fullt mulig å gjøre dyra håndtamme, men erfaringen er de har instinkt som gjør de mer eller mindre "ville" igjen mot lamminga.

Hva må man tenke på i forbindelse med inngjerding ?
I forhold til gjerding så vil normal sauenetting være tilfredsstillende, evt. med en toppstreng. Blir dyra pressa mot gjerdet kan de hoppe over. Det er derfor en fordel at eventuelle samlekve er høyere.
Villsauen er også gode smygere og er flinke til å bruke smutthull i nerkanten av gjerdet. De lærer fort og blir ofte "gjengangere" når de først har lært seg uvanen.


Hvor lenge går villsauen drektig?
Villsauen går drektig ca. 4,5 - 5 mnd. Slippes væren sammen med søyene i tidlig desember kan man regne lamming i april. Forskrifter for hold av småfe pålegger dyreeieren å påse at man unngår lamming i vintersesongen.


Kan væren gå sammen med søyene hele året?
Det er forskjellig praksis på dette. Noen lar væren gå sammen med søyene hele året uten å ha problemer med dette. Andre plukker ut væren eller evt. værene for å kontorllere parringstidspunktet. I følge forskrifter for hold av småfe, skal man sørge for at lamming på vinteren ikke skjer ved utgangerhold.


Finnes det noen tilskuddsordning for å starte med villsau?
Nei, det er ingen dedikerte støtteordninger for dette.
Det er imidlertid mulig å søke om SMIL-midler til for eksempel gjerding/sperregjerde. Det er søknadsfrist en gang i året på SMIL-midler. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor for mer informasjon.

Kommentarer

  1. Er det noen på Østlandet som har erfaring med hold av Gammalnorsk sau?

    SvarSlett

Legg inn en kommentar