Oppdatering om mædiMÆDIUTBRUDDET - KOPPLAM SKAL IKKE FLYTTES I MÆDISONEN 
Mattilsynet oppfordrer enhver til å bidra til at det ikke flyttes kopplam i mædisonen. Dette begrunner vi i den pågående mædibekjempelsen.
Flytting av sau er den viktigste årsaken til at smitte av mædi spres.


Utbrudd av mædi i Trøndelag i 2019 

Sommeren 2019 ble det påvist mædi i to sauehold i Nord-Trøndelag.  
Smitten stammer fra utbruddet i 2005. 
Det er påvist mædi i ni sauehold i Nord-Trøndelag. Dette betyr dessverre at vi ikke lyktes med å fjerne smitten i Trøndelag ved siste utbrudd.  

Norge ønsker å bekjempe mædi da sykdommen kan gi svært redusert dyrevelferd og et produksjonstap opptil 30% om den får etablere seg i saueholdet.
Derfor har Landbruks- og Matdepartementet gitt klarsignal til at næringa og offentlige myndigheter sammen kan bekjempe sykdommen med mål om å friskmelde den trønderske sauenæringa.

Bekjempelsen
er svært kostnads- og ressurskrevende. 
Det er per 30.04.20 totalt 83 sauehold som har restriksjoner grunnet mædi  i Trøndelag. 
Dette er sauehold som har hatt smittemessig kontakt med sauehold som har fått påvist mædi. Den viktigste restriksjonen for disse saueholdene er et forbud mot å flytte dyr.


Soneforskrift for mædi (Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi  i visse kommuner i Trøndelag)

For å hindre videre spredning av mædi i og fra Trøndelag i en uoversiktlig smittesituasjon, ble soneforskrift for mædi innført 16.09.19.
Forskrifta omfatter 22 kommuner.
Soneforskrifta innfører forbud mot å flytte sau ut av og inni sonen samt innen sonen.

Vi
har dessverre noen utilsiktede hull i soneforskrift for mædi vedrørende flytting av kopplam. Intensjonen var at all flytting av sau skulle være omfattet av forbudet mot flytting av dyr.

Mattilsynet vil derfor revidere forskrifta slik at alle forflytninger av lam for «oppkopping» omfattes.

Inntil revidering er gjort vil Mattilsynet det sterkeste henstille alle saueholdere som får henvendelser fra mottakere av lam for «oppkopping» til å avslå slike henvendelser med bakgrunn i soneforskrifta for mædi og den pågående bekjempelsen av mædi. I soneforskrifta er det forbud mot at sau fra ulike besetninger i sonen ha kontakt.
Dette gjelder både søyer og værer. 

Dette betyr at man ikke kan motta værlam fra flere besetninger.

Gjentatte overføringer av værlam i samme sesong er også omfattet av forbudet.
I soneforskrifta et det forbud mot å flytte hunndyr for oppstart av ny besetning. 

Hold av mer enn en sau/et kopplam regnes som en besetning.
Dette betyr at mer enn et søyelam er omfattet av forbudet.

Kommuner omfattet av soneforskrifta:
Nærøysund, Leka, Namsskogan, Røyrvik, Namsos, Høylandet, Flatanger, Overhalla, Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Indre Fosen, Verdal, Frosta, Levanger, Stjørdal, Meråker, Osen, Åfjord, Ørland.

Kommentarer