Siste info om mædi

Fra Mattilsynets sider, siste oppdatering:

Som ledd i bekjempelsen av mædi er det opprettet en mædi-sone i deler av Trøndelag. Her er det forbud mot forflytninger av sau, både inn i, ut av og innen sonen.
Flytting tillates allikevel på nærmere bestemte vilkår.

Det pågår nå en kartlegging av smittesituasjonen i sonen, og det er funnet mædismitte også i sauehold prøvetatt i kartleggingen.

Det vil ta tid før vi har oversikt over smittesituasjonen og saueholdere i sonen må belage seg på at soneforskriften består også i 2020.
Ta kontakt med Mattilsynet region midt om du trenger informasjon om dette.

Kommentarer