Sunnmøre Villsaulag: Innkalling til årsmøt

Årsmøte i Sunnmøre Villsaulag torsdag 11.04. 2019 kl. 19.00 på Lanternen Marina.

Frå fagsamlinga i vinter - Foto: Daniel Fjørtoft

Fagdel ved veterinær Tine Strand

Tema: Innvortes og utvortes snyltarar .
Kva nytte kan vi ha av mineraltilførsel ved hjelp av Bolus ?

Matykt


Årsmøte

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av skrivar og to personar til å underskrive møtebok
4. Årsmelding 2018
5. Rekneskap 2018
6. Val
7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2019
8. Aktivitetar i 2019
9. Referatsaker
10. Eventuelt

Vel møtt
Mvh Styret

Kommentarer