Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe?

I felleskap må vi alle ta eit ansvar for å sørge for at vi fortsatt kan ha dyrehelse i verdenstoppen : Her har vi klippet nye og eldre reglar og forskrifter frå Mattilsynet. Vi kjem seinare med fleire oppdateringer.


Flyttebegrensninger på småfe er et effektivt tiltak mot spredning av alvorlige sykdommer. Ny dyrehelseforskrift fra 1. juli 2018 stiller strengere krav til dyreholdere


Regelverket for flytting av småfe er komplisert. Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) må du være klar over at: 1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen 2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene (se faktaboks) og ut av fylker som har hatt skrapesjuke 3. Du kan søke om unntak fra forbudene.


Småferegioner

For å begrense spredning av smitte i dyrehold med småfe er landet inndelt i såkalte småferegioner (se under) Det er forbudt å flytte småfe over disse regiongrensene.  Ved sykdomstbrudd kan det bli andre restriksjoner. For tiden kan du ikke flytte småfe ut av fylkene Nordland, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland med Etne og Sveio. Hordaland og
Sogn og Fjordane er samme region. Det betyr at hanndyr av småfe kan flyttes over fylkesgrensen mellom disse fylkene dersom de ellers oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene. Se utdypning lengre ned på siden.

Småferegioner:
Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.
Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt kommunene Etne og Sveio.
Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder.
Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.


Flytting av hunndyr

Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen, men du kan søke Mattilsynet om tillatelse.


Flytting av hanndyr

Værer kan flyttes mellom besetninger innen fylket de bor i uten at du trenger å søke om dette. Du må likevel ha en egenerklæring (se eget kapittel). Skal værene flyttes over fylkesgrenser, i samme småferegion, trenger de i tillegg en veterinærattest.

Det er forbudt å flytte vær ut av den småferegionen de befinner seg i. Bukker kan flyttes etter de samme reglene som værer, men de skal alltid ha en veterinærattest, også når de flyttes innen samme fylke.


Flytting av lam og kje som oppdrettes til slakt (kopplam)

Du kan flytte lam og kje av begge kjønn som er under åtte måneder, og som holdes adskilt fra andre besetninger etter flyttingen, uten søknad, veterinærattest og egenerklæring.  Forutsetningen er at disse dyrene slaktes før de er åtte måneder.


Krav om egenerklæring og veterinærattest (dyrehelsemessige vilkår)

Du må fylle ut en egenerklæring når du skal sende dyr til en annen småfebesetning. Egenerklæringen skal bekrefte at: • Avsenderbesetning minimum er i TSE-klasse 3 • Det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE eller fotråte i avsenderbesetning • Det er ikke mistanke om byllesjuke (gjelder bare geit)

I noen tilfeller trenger du også en veterinærattest. Den skal bekrefte at:
• Dyrene som flyttes ikke har symptomer på smittsomme dyresjukdommer
• Avsenderbesetning er testet negativt for lentivirus og eventuelt paratuberkulose (se vedlegg VII i dyrehelseforskriften)


Slik forebygger du sykdommer

De fleste sykdommer vil kunne smitte før du kan merke at dyrene er syke. Det vil derfor være fornuftig å oppføre seg som om både egne og andres dyr er smittet. Tenk alltid at du kan bære med deg smitte til dyrene dine fra andre, eller omvendt. Du vil da opptre varsomt, og på den måten vil du lettere kunne forebygge smitte i dyreholdet ditt. Det er også fornuftig å ha minst mulig kontakt med dyr utenfor besetningen din. Hvis det skulle oppstå sykdom i et dyrehold som har hatt kontakt med mange andre besetninger vil det bli en større og mer komplisert jobb å kartlegge, undersøke og bekjempe sykdommen. Har du få kontakter er det mindre sannsynlig at du får sykdom introdusert i flokken din, og det er mindre sannsynlig at din flokk blir berørt dersom det oppstår smitte i andre dyrehold.

Sykdommer gir strengere regler i noen fylker For noen fylker er det ekstra restriksjoner. I Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det påvist skrapesjuke. Dette er en alvorlig sykdom med lang inkubasjonstid, og som er vanskelig å påvise. For å hindre at sykdommen sprer seg til dyr i andre fylker er det derfor forbudt å flytte småfe ut av disse fylkene. Du kan allikevel flytte dyr mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, ettersom disse fylkene er samme i samme småferegion. Dette forutsetter at de oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene (se utdypning ovenfor). 
I Rogaland og Aust-Agder er det fotråte, og det er ekstra krav når du skal flytte sau.
Kontakt ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet dersom du skal flytte sau ut av disse fylkene.Småfe som skal på beite

Du kan fritt flytte dine egne dyr til utmarksbeite i din egen region. Du kan også flytte egne dyr til innmarksbeite dersom det ikke er andre småfe på der. Det er forbudt å flytte småfe til innmarksbeiter der andre småfe beiter fordi dette regnes som flytting fra én besetning til en annen. Mattilsynet gir normalt ikke tillatelse til at flere småfebesetninger beiter på samme innmarksbeite på grunn av stor smittefare.  Du kan søke Mattilsynet om å flytte sau og geiter til utmarksbeite utenfor egen region, eller ut av fylkene med spesielle restriksjoner.


TSE

TSE (transmissible spongiforme encefalopatier) er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr.
Hos dyr kjenner vi de som:
• Kugalskap (BSE) 
• Skrantesjuke (CWD)
• Skrapesjuke 

Når det gjelder skrapesyke hos sau og geit, så har vi to varianter – en klassisk form som er smittsom, og en atypisk form som ikke er smittsom. Atypisk form påvises regelmessig, mens klassisk skrapesjuke ble siste gang påvist i Norge i 2009 i sau.Dette er TSE-klassene

Du har plikt til å varsle oss

Du som eier småfe har plikt til å varsle oss i Mattilsynet dersom du har:

TSE-klasse 1
 Besetningen har ikke vært overvåket for TSE, eller den har vært overvåket i en kortere periode enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.
TSE-klasse 2
 Besetningen har vært overvåket for TSE i mer enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.
TSE-klasse 3
 Besetningen har vært overvåket for TSE i mer enn 3 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.
TSE-klasse 4*
 Besetningen oppfyller vilkårene som stilles for å ha status kontrollerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del A. Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.
TSE-klasse 5*
 Besetningen oppfyller vilkårene som stilles for å ha status neglisjerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del A. Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.
* TSE klasse 4 og 5 er kun aktuelt for de som ønsker å eksportere småfe til EU

1. levende, avliva eller døde småfe som viser eller har vist nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelser eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden.
2. småfe eldre enn 18 måneder, som har dødd eller blitt avliva.

Lavere TSE-klasse dersom du ikke oppfyller varslingsplikten Mattilsynet kommer til å sjekke at du overholder varslingsplikten din, for eksempel hvis du ønsker å selge dyr. Hvis du ikke overholder varslingsplikten din vil det bli aktuelt å sette besetningen din ned i TSE-klasse. Du vil også bli satt ned i TSE-klasse dersom du henter dyr fra besetninger som har lavere TSE-klasse enn deg. Du må være i TSE-klasse 3 for å kunne selge småfe.


Hvorfor overvåker vi for TSE?

Vi ønsker å utrydde klassisk skrapesjuke fra Norge. Siden 1997 har det vært et omfattende overvåkings- og kontrollprogram for skrapesjuke. Klarer vi å utrydde sykdommen vil vi kunne oppnå status som et land med neglisjerbar risiko for sykdommen, noe som igjen vil kunne gi oss muligheter for å beskytte oss mot import av dyr med denne alvorlige sykdommen.Transportdokument for småfe

Ved flytting av småfe skal dyreholdere sørge for at dyrene følges av et transportdokument. Opplysninger om flyttingen skal i tillegg legges inn i husdyrregisteret og i driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen). Kravet om transportdokument er en internasjonal forpliktelse. Dette fremgår av Forordning (EF) nr 21/2004, om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter, som gjelder som norsk forskrift, jf. § 1 i Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe. Forordningen er gjengitt på norsk etter selve forskriftsteksten.  Artikkel 6, stiller krav om at dyr som flyttes mellom to ulike besetninger skal følges av et godkjent transportdokument, som skal fylles ut av avsenderbesetningens eier. Alternativt er også kjøreseddel fra slakteri gyldig som transportdokument.

Transportdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:
1. antall dyr som flyttes
2. avsenderbesetningens og mottakerbesetningens produsentnummer / dyreholds-ID
3. navn og adresse til dyreholder i avsender- og mottakerbesetning
4. opplysninger om transportmiddelet og transportøren
5. flyttedato
6. dyreholders underskrift

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottaker av dyrene. Avsender skal også skrive alle overføringer av dyr inn i sin dyreholdjournal. Dette gjelder både permanente og midlertidige forflytninger inn og ut av dyreholdet., jf. merkeforskriften § 8, om dyreholdjournal. Alternativt kan en kopi av transportdokumentet legges ved dyreholdjournalen,. jf. Del B i Vedlegg til forordningen som omhandler krav til dyreholdjournal. 

TRANSPORTDOKUMENTET FINNER DU HER: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/ sau_og_geit/transportdokument_sau_og_geit.4887/binary/ Transportdokument%20sau%20og%20geitØremerking av småfe

Opprinnelsesmerking av sau
Sau skal merkes med et visuelt og et elektronisk merke i løpet av 30 dager etter fødsel. Begge øremerkene skal være preget med sjusifret identifikator og dyrets individuelle identifikasjonskode. Farge på opprinnelsesmerkene er valgfri, med unntak av hvit eller lakserød som ikke skal benyttes til opprinnelsesmerker. Lam som skal slaktes før de er 12 måneder er unntatt kravet om elektronisk merking.

Tilleggsmerking ved forflytning
Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

Erstatningsmerker
Øremerker skal ikke fjernes med mindre merket er blitt uleselig. Dersom dyret mister et merke eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme farge som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Merket skal være forhåndspreget med MT NO og identifikator (dyreholds Id) eller produsentnummer, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.Kommentarer