Vedtekter

AP. 1 OVERORDNA MÅL
§ 1    Formål
Norsk villsaulag skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og lønsamt villsauhald, tryggje beiteretten og stimulere til samarbeid i produksjon og omsetnad. Det skal arbeidast for å ta vare på rasen Gamal Norsk Sau, også kalla villsau, i tråd med rasebeskriving, og bidra til skjøtsel av kystlynghei.
§ 2    Organisasjonsform
Norsk villsaulag (i fortsetjinga kalla NVL) er ein ideell organisasjon driven etter vedtekter og retningsliner fastsette av årsmøtet. Medlemane er organiserte i lokale lag. Lokale lag er grunnorganisasjonen til NVL og skal arbeide i samsvar med vedtak fatta i hovudorganisasjonen.
§ 3    Medlemskap
Alle medlemskap i NVL er personlege. Enkeltpersonar kan stå som direktemedlem i NVL. Samdrifter, organisasjonar o.a. kan etter søknad til styret få anna medlemsform med eigen kontingent.
§ 4    Plikter
Medlemar skal ta imot val og oppgåver bestemt i årsmøte i NVL og lokallag og arbeide for formålet i §1. Det kan nektast attval for like lang periode som ein har fungert i tilsvarande eller andre verv.
§ 5    Medlemskontingent
Årsmøtet fastset kontingent for komande år. Lokallag betalar kontingent for sine medlemar. Enkeltmedlemar betalar direkte til NVL.
§ 6    Reaksjonar frå NVL overfor eit medlem
Medlem som bryt lovene til organisasjonen, handlar illojalt eller på anna vis sviktar eller opptrer i strid med formålet for NVL, vedtekter eller vedtak, kan av styret i NVL utelukkast som medlem. Styret kan i mindre graverande tilfelle vedta andre reaksjonar. Medlemen kan anke styret si avgjerd inn for årsmøtet. Ankefrist er 3 månader etter at medlemen er gjort kjend med vedtaket. Den som har anka ei sak inn for årsmøtet har krav på å få gjere greie for saka si for årsmøtet før det treffer si avgjerd.
KAP. II    STYRANDE ORGAN
§ 7    Årsmøte
Årsmøtet er øvste styrande organ i NVL og skal ordinært avviklast innan utgangen av juni. Årsmøte vert innkalla av styret. Ordinært årsmøte skal kunngjerast med 2 månader varsel på heimesida og skriftleg til lokallaga. Styret skal minst 3 veker før ordinært årsmøte sende ut innkalling skriftleg via post eller e-post. Som vedlegg fylgjer saksliste og program. Årsmøtedokumenta årsmelding, revidert rekneskap, forslag til budsjett for komande år inkl. forslag til kontingent, forslag til arbeidsplan og valnemnda sitt forslag til nytt styre vert lagt fram på årsmøtet.
Styret og lokallag kan fremje saker til årsmøtet. Saker som skal handsamast av årsmøtet må vere styret i hende innan 5 veker før landsmøtet. Enkeltmedlemar kan fremje saker gjennom styret i NVL.
Årsmøtet er samansett av styret og utsendingar frå lokallaga. Kvart lokallag har 2 utsendingar til årsmøtet. I tillegg kan lokallaga delta med 1 utsending for kvar 50. betalande medlem. Andre medlemar kan møte med uttalerett.
Om årsmøtet:
Det skal skrivast referat frå årsmøtet.  Referatet skal leggjast ut på heimesida og sendas til lokallaga.
Årsmøtet treffer sine avgjerder ved  fleirtalsvedtak. Ved likt stemmetal har leiaren dobbeltstemme. Dette gjeld ikkje ved val.
Om ingen av kandidatane ved val får meir enn halvparten av stemmene, skal det haldast omval. Oppnår ingen av kandidatane meir enn halvparten av stemmene ved andre valomgang, skal det haldast omval mellom dei to kandidatane som har fått flest stemmer i andre valomgang. Vert stemmetalet likt i tredje valomgang, skal valet avgjerast ved loddtrekking.
Val av styremedlemar og leiar skal vere skriftleg. Andre val skal vere skriftleg om nokon krev det. Alle val på årsmøtet gjeld frå årsmøtet sluttar om ikkje anna vert bestemt.
Årsmøtet skal handsame:
 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velje ordstyrar, referent(ar) og to utsendingar til å skrive under referatet.
 3. Årsmelding. Styret har ikkje stemmerett i denne saka.
 4. Rekneskap og revisormelding. Styret har ikkje stemmerett i denne saka.
 5. Innkomne saker.
 6. Plan for kommande år.
 7. Fastsetje kontingent og budsjett.
 8. Velje leiar i styret.
 9. Velje to styremedlemar for to år. To er ikkje på val.
 10. Velje tre varamedlemar til styret i nummerrekkefølge.
 11. Velje tre medlemer til valnemnd med leiar og nestleiar.
 12. Velje revisor.
§ 8    Ekstraordinært årsmøte
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom eit fleirtal i styret eller to av lokallaga  krev det. Ekstraordinært årsmøte kan innkallas med 4 vekers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan berre dei sakene som er oppført på saklista i innkallinga drøftast.
§ 9    Styret
NVL skal leiast av eit styre på 5 personar. Alle vert valde for 2 år om gongen. Styret er ansvarleg overfor årsmøtet i si verksemd og forvaltning av NVL sin kapital.
Gyldige vedtak krev minst 3 stemmer for. Styret er vedtaksført når 3 av 5 møter. Leiaren har dobbelstemme ved likt stemmetal.
Styret kjem saman når leiaren eller minst halvparten av styremedlemane krev det.
Styret skal:
 • Leie arbeidet i organisasjonen i samsvar med NVL sine vedtekter og vedtak gjort i medhald av desse.
 • Følgje opp saker som er vedtekne i årsmøtet.
 • Ta opp eigne saker for å fremje formålet i § 1 og § 12.
 • Forvalte NVL sin kapital.
 • Førebu dei saker som skal leggjast fram for årsmøtet, mellom anna revidert rekneskap og årsmelding.
 • NVL forpliktar seg ved underskrift av leiar og eit styremedlem saman, eller den styret gjev fullmakt.
Det skal førast protokoll over styret si sakshandsaming. Kopi skal sendast lokallaga.
KAP. III  Om Gamal Norsk Sau
§ 10 Gamal Norsk Sau
Med villsau meinast sau av rasen Gamal Norsk Sau i ein driftsform i Kyst-Norge med utegang året rundt og tilgang til lyngbeite. NVL eig varemerket ”Norsk Villsau”.  Namn og logo kan fritt nyttast av alle som er medlemar og som driv eller omset etter NVL sine vedtekter.
§ 11 Raselag
NVL er eit raselag for Gamal Norsk Sau.  Laget skal i alle samanhengar søkje å ivareta og verne om rasen. Laget skal samarbeide med faglag og organisasjonar for å fremje dette målet og leggje til rette for fagleg avlsarbeid i lokallaga.
§ 12 Kompetanse og dyrevelferd
NVL skal arbeide for å betre kompetansen hos dyreeigarar.  Dette arbeidet skal skje gjennom tilbod om kurs retta mot villsauhald.
§ 13 Avlsarbeid
NVL skal bidra til å utvikle rasebeskriving og avlsplan for rasen og arbeide for å fremje gode verar for semin. Det skal leggjast til rette for avlsarbeid lokalt ved å utvikle kåringsskjema som kan lette arbeidet med kåring.
KAP. IV   ANDRE FØRESEGNER
§ 14  Sideaktivitetar
NVL kan eige og drive sideaktivitetar i samsvar med formålsparagrafen til laget. Slike selskap eller sideaktivitetar skal ha eigne statuttar for organisering og styring. Årsmøtet skal orienterast om årsmelding og rekneskap kvart år.
§ 15  Medlemskap. Samarbeid med andre
NVL kan vere medlem av andre organisasjonar eller vere knytt til slike når det tener laget sine interesser. Styret  godkjenner/gjer vedtak om slike avtalar.
§ 16  Avstemmingar
Etter desse lovene er fleirtalsvedtak å sjå som meir enn halvparten av avgjevne og godkjende stemmer. Blanke stemmer tel som avgjevne stemmer.
§ 17 Rekneskap og revisjon
NVL sin rekneskap skal følgje kalenderåret. Dette gjeld sentralt og lokalt. Rekneskapen skal reviderast av ein vald revisor.
§ 18 Valnemnd (medlemar i valnemnda kan ikkje vere styremedlem eller vara)
Valnemnda har tre medlemar. Det skal veljast ein ny kvart år. Dei to andre rykkjer eit trinn opp på lista. Den øvste på lista fungerer som leiar og er ansvarleg for at nemnda har sine forslag klar til utsending i tide. For å finna fram til moglege styrekandidatar skal valnemnda ved leiar motta medlemsliste frå styret.
Valnemnda skal leggja fram forslag om ev. godtgjering til styret.
§ 19 Vedtektsendring
Endring i NVL sine vedtekter kan berre gjerast i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 av dei avgjevne stemmene.
Det skal stå i innkallinga kva endringane går ut på. Framlegg til vedtektsendring må vere innsendt frå lokallaget seinast 3 månader før årsmøtet.
§ 20 Oppløysing
Oppløysing av NVL kan berre gjerast på ordinært årsmøte når vedtaket er samrøystes og med samrøystes innstilling frå styret. 3/4 av utsendingane må vere tilstades.
Oppløysing kan også skje gjennom fleirtalsvedtak på to etterfølgjande årsmøte. Det må gå minst 4 månader mellom årsmøta. Årsmøtet avgjer korleis verdiane skal disponerast.